Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2012/73/EU av 6. februar 2012 om retningslinjer for databeskyttelse i forbindelse med systemet for tidlig varsling og reaksjon (EWRS)

Commission Recommendation 2012/73/EU of 6 February 2012 on data protection guidelines for the Early Warning and Response System (EWRS)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.07.2014)

Sammendrag av innhold
Parlaments- og rådsvedtak 2119/98/EU oppretter et system for epidemiologisk overvåking og kontroll med smittsomme sykdommer, og et system for varsling og respons (EWRS). Gjennom EWRS kan det overføres opplysninger, og i noen tilfelle der det et nødvendig helseopplysninger mellom landene, ECDC (det europeiske smittevernbyrået) og Kommisjonen. Rettsakten (henstillingen) gir medlemslandene retningslinjer for databeskyttelse der det utveksles opplysninger gjennom EWRS. Retningslinjen er utformet innenfor Europaparlament og rådets direktiv 95/46/EF av 24 oktober 1995 og det legges til grunn at enkelte land kan ha strengere regulering enn retningslinjene.

Norge deltar i EWRS i tråd med Parlaments- og rådsvedtak 2119/98/EU. Nasjonalt folkehelseinstitutt er vårt nasjonale kontaktpunkt hvilket følger av forskrift om Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften). Folkehelseinstituttets behandling av helseopplysninger tilfredsstiller de krav som oppstilles i retningslinjen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten er vedtatt i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2012
Anvendelsesdato i EU
01.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012H0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro