Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1360 av 28. juli 2022 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til gjennomføringen av mer forholdsmessige krav til luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1360 of 28 July 2022 amending Commission Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 fastsættes krav om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed, herunder krav om installation af luftfartøjskomponenter på/i luftfartøjet.

(2) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 blev der tilføjet et nyt bilag Ib (del 21 Light) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 for at fastsætte mere forholdsmæssigt afpassede regler for luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning.

(3) Visse data og oplysninger, der anvendes til aktiviteter med henblik på vedvarende luftdygtighed i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014, skal fremlægges af den enhed, der er ansvarlig for konstruktionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012. Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 1321/2014, så den også omfatter henvisninger til sådanne data og oplysninger, der er fastsat i overensstemmelse med det nye bilag Ib til forordning (EU) nr. 748/2012.

(4) Forordning (EU) nr. 1321/2014 henviser specifikt til de enheder, der er ansvarlige for konstruktionen som fastsat i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012. Det nye bilag Ib til nævnte forordning indfører en ny kategori af enheder, der kan være ansvarlige for konstruktionen, og som også bør afspejles i forordning (EU) nr. 1321/2014.

(5) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 05/2021 i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.07.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet