Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1536 av16. september 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1321/2014 når det gjelder justering av regler for kontinuerlig luftdyktighet jf. forordning (EF) nr 216/2008, kritiske vedlikeholdsoppgaver og kontinuerlig overvåking av luftfartøyers luftdyktighet

Commission Regulation (EU) 2015/1536 of 16 September 2015 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards alignment of rules for continuing airworthiness with Regulation (EC) No 216/2008, critical maintenance tasks and aircraft continuing airworthiness monitoring

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1321/2014 fastsetter gjennomføringsbestemmelsene for kontinuerlig luftdyktighet av luftfartøy. Hovedformålet med reglene i forordning (EU) nr. 1321/2014 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Kommisjonen har 16. september 2015 vedtatt forordning (EU) 2015/1536 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014 (vedlikeholdsforordningen). Endringene angår «Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring», heretter forkortet til ACAM (forslaget fremmet i Opinion 02/2013) samt endringer som angår "Critical maintenance tasks" (forslaget fremmet i Opinion 06/2013).

ACAM
Som en del av tilsynet med luftfartøyenes kontinuerlige luftdyktighet, skal de kompetente myndigheter (Luftfartstilsynet), utarbeide et inspeksjonsprogram til kontroll av luftdyktighetsstatusen for den luftfartøyflåte som er registrert hos myndigheten. I Norge er dette alle fartøy registrert i Norges luftfartøyregister samt eventuelle andre fartøy som norske myndigheter har ansvar for å føre tilsyn med. Inspeksjonsprogrammet omtales som «Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring» (ACAM, jf. M.B.303). Inspeksjonsprogrammet utarbeides ved å velge et relevant antall luftfartøy hvor det fokuseres på en rekke sentrale risikoelementer.

De vedtatte endringer gir klarere bestemmelser og en bedre sammenheng mellom de ulike bestemmelsene, samt i tillegg ytterligere veiledning om anvendelsen av sentrale risikoelementer. Bestemmelsene som er endret angår Part-M, M.B.303 og M.B.304 i forordning 1321/2014. Begge disse bestemmelsene retter seg mot luftfartsmyndigheten (kompetent myndighet, i Norge Luftfartstilsynet). Endringen i M.B.303 presiserer bedre formålet med bestemmelsen. I stedet for en grundig årsaksanalyse av hvert enkelt avvik er det nå krav om å analysere avvik ut fra disses betydning for sikkerheten. Luftfartsmyndigheten skal, på grunnlag av sikkerhetsbetydningen av et avvik eller en kombinasjon av avvik, ta stilling til behovet for en grundig årsaksanalyse. Dessuten vil EASA utarbeide AMC- og GM-materiale, som ikke er regelverk, som skal utdype og presisere dette. Når det gjelder AMC- og GM-materialet fokuseres det på en mer fleksibel, risikobasert planlegging av inspeksjoner, mulighet for å foreta kombinerte inspeksjoner, presisering av omfanget og de forskjellige typer av inspeksjoner samt ytterligere retningslinjer vedrørende sentrale risikoelementer til bruk ved ACAM-inspeksjoner.

De vedtatte endringene i M.B.304 skal sikre sammenhengen med M.B.903.

Hensikten med de vedtatte endringene er at de skal ha en positiv innvirkning på sikkerheten og understøtte standardiseringen på dette området.

"Critical maintenance tasks"

De vedtatte endringene angår såkalte kritiske vedlikeholdsoppgaver - «critical maintenance tasks». I tillegg er det gjort endringer i forordningens Part-M punkt M.A.402, når det gjelder kravene til utførelse av vedlikehold. Det er videre innført spesifikke krav i punkt 145.A.48 i tilknytning til Part-145 organisasjoners utførelse av vedlikehold.

De vedtatte endringene skal minske den risiko som vil være knyttet til utførelse av flyvedlikehold. Dette gjøres gjennom at kravene til identifikasjon av kritiske vedlikeholdsoppgaver er presisert samt nødvendigheten av å iverksette de foranstaltninger som er nødvendig for å avsløre feil som begås under utførelsen av disse oppgavene. Det skal altså sikres at vedlikeholdsorganisasjoner innfører metoder som kan fange opp eventuelle feil som begås, før kvittering for utført vedlikehold utstedes (certificate of release to service).

Merknader
Rettsakten har hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Rettsakten vil kreve endring i forskrift 7.mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer mv. (vedlikeholdsforskriften).

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Når det gjelder ACAM har Luftfartstilsynet utarbeidet et inspeksjonsprogram til kontroll av luftdyktighetsstatusen for den luftfartøysflåte som er registrert i Norges luftfartøyregister. Et slikt inspeksjonsprogram omfatter en produktinspeksjon som fokuserer på en rekke sentrale risikoelementer. Luftfartstilsynet utfører allerede ACAM-inspeksjoner. Luftfartstilsynet legger til grunn at kostnadene med dette kan dekkes innenfor dagens budsjettramme.

Eiere/operatører blir påvirket indirekte hvis deres luftfartøy blir uttatt av Luftfartstilsynet til en ACAM-inspeksjon. Det antas at kostnadene for den enkelte eier/operatør blir begrenset og ikke høyere enn hva de normalt må regne med som følge av Luftfartstilsynets tilsynsarbeid.

De vedtatte endringer forventes å ha en positiv innvirkning på flysikkerheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert EØS-relevant og akseptabel.

Det er gjennomført nasjonal høring fra 20. februar 2014 til 1. mai 2015 og Luftfartstilsynet mottok 17 høringssvar som alle var positive til rettsakten.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på den vedtatte rettsakten. Endringene vil bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Endringene inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.Saken behandles etter hurtigprosedyren av EFTA-sekretariatet.

Status
Forslaget til rettsakt vedrørende "Critical maintenance tasks" ble opprinnelig publisert av EASA 12. juni 2012 som NPA 2012-04 (Notices of Proposed Amendment). Høringsfristen var 19. september 2012. EASA publiserte en oppdatering av saken gjennom Opinion nr. 6/2013 av 10. juni 2013.

Når det gjelder forslaget til ny angående ACAM publiserte EASA en NPA 2011-19 den 29. november 2011. EASA publiserte en oppdatering av saken, dvs. Opinion nr. 02/2013 den 22. mars 2013.

Kommisjonen vedtok forordning (EU) 2015/1536 den 16. september 2015. EØS-Komiteen vedtok 30. oktober 2015 (No 278/2015) å implementere rettsakten i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2015
Anvendelsesdato i EU
25.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2015
Anvendes fra i Norge
04.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1536
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro