Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning av komponenter fra eksterne leverandører og endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes særskilte rettigheter

Commission Regulation (EU) 2018/1142 of 14 August 2018 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the introduction of certain categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations privileges

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2016)

Sammendrag av innhold
Ulike problemer skal løses ved dette regelverksforslaget:
Det aktuelle Part- 66 godkjenningssystem for vedlikehold av avionikk og elektriske systemer er ikke tilpasset de mindre komplekse småfly. Spesielt:

(1) En betydelig mengde av materialet som gjelder for den aktuelle Part- 66 B2 lisens er ikke relevant for allmennflyging (GA) fly.

(2) Nye ingeniører som utfører selvstudium har rapportert om alvorlige problemer med bestått eksamen for modul 13, siden de ikke har noen erfaring i komplekse systemer som gjelder for større fly.
(3) Det er dyrt for GA-organisasjoner å sende sitt vedlikeholdspersonell til et Part-147 godkjent treningsorganisasjon (ATO) for å delta på 2 400 timer B2 Basic Course. Når dette personellet oppnår B2 lisens vil de sannsynligvis forlate GA-sektoren i favør av flyselskaper og store vedlikeholdsorganisasjoner. De siste årene har de fleste av avionikkingeniører jobbet med lisenser konvertert fra sine tidligere nasjonale kvalifikasjoner, men disse ingeniørene har snart nådd pensjonsalderen, og da vil antallet ingeniører i GA-sektoren reduseres .

Målet med forslaget i Opinion 5/2015 er å tilpasse dagens godkjenningskrav for vedlikehold av avionikk og elektriske systemer til mindre komplekse småfly.

Merknader
Rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Konsekvenser

(1) Sikkerhetskonsekvenser
Treningsnivået for hver av de B2L lisensfagene er det samme som for B2 lisens. Forskjellen er at relevante fag for denne kategorien luftfartøyer er beholdt og bearbeidet i henhold til begreper, system og karakterer. Dette sikrer at nivået av sikkerhet ikke blir redusert i forhold til den som oppnås ved B2 lisensen.
I tillegg bør det foreslåtte systemet legge til rette for at GA-sektoren får tilgang til et høyere antall lisensierte ingeniører, noe som reduserer den potensielle sikkerhetsrisiko laget av bemannede situasjoner. Forslaget sikrer at lisenskravene er proporsjonale med flyets kompleksitet.

(2) Sosial påvirkning
Forslaget kan hjelpe unge til å få en teknisk kvalifisering og slik få tilgang til en ansettelse i en teknologisk avansert industri, og dermed potensielt redusere arbeidsledigheten. Dette kan også bidra til å normalisere arbeidskurver for avionikkingeniører innenfor GA-bransjen, og derfor fremme virksomheten til denne sektoren. I tillegg kan dette også øke jobbmuligheter i Part-147 ATO, på grunn av økt behov for utvikling og levering av kurs for B2L lisens.

(3) Økonomiske konsekvenser
Gjennom å legge til rette for tilgang til en Part- 66-lisens (B2L), vil lisensinnehavere kunne få bedre jobbmuligheter og trolig økte inntekter. For aktuelle organisasjoner og/eller personer vil det være noen kostnader innledningsvis knyttet til opplæring. For GA vedlikeholdsorganisasjoner øker deres tilgang til riktig lisensiert personell som også bør føre til økt produksjon i virksomheten. I tillegg kan kostnadene for sysselsetting av en B2L lisensinnehaver være lavere enn for en full B2 lisensinnehaver. For GA-eiere og operatører, kan forslaget innebære stabilisering av deres vedlikeholdskostnader. Forslaget vil kunen være positivt for Part-147 ATO-er (skoler).

Lutfartsmyndighetene må endre sine saksbehandlingsrutiner, anskaffe programvare og endre eksamensstyringssystem, noe som har visse økonomiske kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er av teknisk karakter og har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har sendt forslaget på nasjonal høring fra 3. august 2015 - 4. november 2015. Luftfartstilsynet har mottatt 9 høringssvar som alle er positive til forslaget.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forslaget til rettsakt ble første gang publisert av EASA 4. oktober 2012 - da som NPA 2012-15 (Notices of Proposed Amendment).

EASA publiserte 22. juni 2015 en oppdatering i saken - Opinion 5/2015.

Alle kommentarer EASA mottar vil bli innarbeidet i et svardokument (CRD) som vil bli kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til å kommentere CRD.
Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli behandlet av EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

EASA Opinion 5/2015, "B2L and L Part-66 aircraft maintenance licences”, er basert på NPA 2012-15, som omhandler artikkel 7 (8) i forordning (EU) nr. 1321/2014 som lyder: «EASA skal sende inn en uttalelse for Kommisjonen med forslag til et enkel og forholdsmessig system for lisensiering av sertifiserende personell som er involvert i vedlikehold av ELA1 fly samt andre luftfartøyer enn fly og helikoptre».

I tillegg til dette, ble det forespurt av industrien å forenkle Part- 66 avionikk lisens ved å tilpasse den til mindre komplekse småfly. Begge fag er presentert i denne Opinion i form av:
- En progressiv B2L lisens for lisensiering av personell som er involvert i vedlikehold av avionikk og elektriske systemer for andre luftfartøy enn de som er i gruppen av komplekse fly. B2L lisensen er spesiell fordi den benytter begrepet «avionikk systemer karakterer».
- En L-lisens for lisensiering av personell som er involvert i vedlikehold av ELA1 fly, samt andre luftfartøyer enn fly og helikoptre, som for tiden er kvalifisert etter nasjonale regler.

Opinion 5/2015 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Hovedformålet med reglene i forordning (EU) 1321/2014 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.08.2018
Anvendelsesdato i EU
05.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2019
Anvendes fra i Norge
12.07.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro