Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 av 25. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til overgangsordninger for organisasjoner som medvirker til sikring av kontinuerlig luftdyktighet for allmennflyging og til forvaltning av kontinuerlig luftdyktighet, og om retting av forordningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/270 of 25 February 2020 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards transitional measures for organisations involved in the continuing airworthiness for general aviation and continuing airworthiness management and correcting that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383 foretaget en lempelse af de krav vedrørende vedligeholdelsen af lette luftfartøjer, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014. Der er ved nævnte forordning ligeledes tilføjet risikostyringsforanstaltninger for organisationer, der sikrer vedvarende luftdygtighed for luftfartøjer, der opereres af indehavere af et AOC.

(2) For at arbejde hen imod fuld efterlevelse af de nye regler og procedurer, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383, blev der ved samme forordning fastsat overgangsforanstaltninger for organisationer, der medvirker til sikringen af luftfartøjers og komponenters vedvarende luftdygtighed. For at præcisere, hvilke tilsynskrav der gælder for disse organisationer, bør overgangsforanstaltningerne ændres.

(3) Der bør også foretages en berigtigelse af visse forkerte krydshenvisninger i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383, og manglende henvisninger bør tilføjes.

(4) Eftersom det ikke er Kommissionens hensigt at forlænge overgangsperioden yderligere, bør datoen for anvendelsen af nærværende ændring stemme overens med den, der er fastsat i forordning (EU) 2019/1383.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2020
Anvendelsesdato i EU
24.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2020
Anvendes fra i Norge
19.03.2020