Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 av 25. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til overgangsordninger for organisasjoner som medvirker til sikring av kontinuerlig luftdyktighet for allmennflyging og til forvaltning av kontinuerlig luftdyktighet, og om retting av forordningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/270 of 25 February 2020 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards transitional measures for organisations involved in the continuing airworthiness for general aviation and continuing airworthiness management and correcting that Regulation

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2020) 

Sammendrag av innhold

Forordning 1321/2014 ble endre ved forordning 2019/1383. Etter vedtakelsen av sistnevnte, ble det avdekket enkelte mangler ved forordningen. Blant annet hadde man oversett henvisninger og referanser, samt at behov for enkelte tilpasninger og endringer hadde blitt oversett. Disse uklarhetene blir rettet i denne forordningen. Det er snakk om utelukkende tekniske endringer, og ingen materielle endringer. Det gjøres ingen endringer som påfører markedet nye byrder. Det foreligger eget EØS-notat for forordning 2019/1383 som forklarerer det nærmere innholdet i saken. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Forordning 2020/270 er nasjonalt gjennomført i forskrift 7.mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften må endres når forordningen tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.  

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status

Forordningen har ingen forutgående dokumentasjon i form av RMT, NPA eller Opinion.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2020
Anvendelsesdato i EU
24.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2020
Anvendes fra i Norge
19.03.2020