Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/750 av 22. mai 2018 om retting av den polske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene

Commission Regulation (EU) 2018/750 of 22 May 2018 correcting the Polish language version of Regulation (EU) No 1321/2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2018/750 av 23.05.2018 korrigerer den polske språkversjon av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

EFTA opplyser at det er vedtatt av underkomiteer I-IV at alle slike handlinger som korrigerer språkversjoner er EØS-relevante og må innlemmes. EFTAs overvåkningsorgan har imidlertid informert oss om at de ikke vil forvente en nasjonal gjennomføring av slike handlinger, og det er ikke nødvendig å returnere Form1, forutsatt at disse handlingene ikke vesentlig påvirker lovgivningen. Kommisjonen har formelt vedtatt en forordning for å korrigere teksten.Rettsakten endrer en språkversjon av rettsakten og ikke det materielle innholdet i forordningen. Rettsakten er EØS-relevant og gjennomføres derfor i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten vil ikke bli gjennomført gjennom endring av vedlikeholdsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Denne forordningen blir behandlet i henhold til fast-track prosedyren. Saken vil derfor ikke bli behandlet i Spesialutvalget for transport.

Utkast til forordning (EU) 2018/750 er ikke sendt ut på nasjonal høring, da dette anses åpenbart unødvendig. Norske aktører forholder seg primært til engelsk språkversjon av EØS-relevante forordninger eller til den norske oversettelsen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Rettsakten vil bli tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke et slikt innhold at den må gjennomføres i norsk rett.

Status
Forslaget til rettsakt ble publisert i EUs Offisielle Journal 23. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.05.2018
Anvendelsesdato i EU
12.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 119-110
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0750
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro