Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)

Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE)

Siste nytt

Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2006)

Sammendrag av innhold
SCE-forordningen inneholder regler om en ny selskapsform, europeiske samvirkeforetak, (”European Cooperative Society”). Formålet med forordningen er i første rekke å legge til rette for at samvirkeforetak kan drive virksomhet på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. Med forordningen innføres en europeisk juridisk form for samvirkeforetak, som er basert på felles prinsipper, og som på den måten legger til rette for at foretakene kan utøve virksomhet utenfor egne nasjonale grenser, jf. fortalen punkt 12. SCE-forordningen suppleres av rådsdirektiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfyllende bestemmelser vedrørende vedtektene for europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse (medarbeiderdirektivet).

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i Romatraktaten artikkel 308.

SCE-forordningen har store likhetstrekk med rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE). SE-forordningen er gjennomført i norsk rett ved SE-loven 1. april 2005 nr. 14, og departementet mener SCE-forordningen bør kunne gjennomføres på lignende vis. Et høringsnotat om gjennomføringen av SCE-forordningen ble sendt ut på høring 22. september 2005 med høringsfrist 22. desember 2005.

Det finnes ingen samlet, generell lovgivning om samvirkeforetak i Norge. Samvirkelovutvalget la 5. mars 2002 frem et forslag til en alminnelig lov om samvirkeforetak, jf. NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak. Departementet arbeider nå med å følge den opp. Dersom det blir vedtatt en alminnelig lov om samvirkeforetak i Norge, kan det ha en viss betydning for gjennomføringen av SCE-forordningen i norsk rett.

For de foretakene som velger å organisere seg som SCE-foretak, blir organiseringen noe mer regelbundet enn det som nå er tilfellet for norske samvirkeforetak. Den største forskjellen er imidlertid muligheten til å flytte forretningskontoret til en annen medlemsstat uten at den selskapsrettslige kontinuiteten brytes. Flyttemuligheten antas å medføre både administrative og økonomiske besparelser fremfor å gå veien om oppløsning i Norge og nyetablering i en annen EØS-stat.

I høringsnotatet som ble sendt ut om saken, foreslo Justisdepartementet at Foretaksregisteret skulle forestå registreringen av SCE-foretak. Dette vil kreve utvikling av nye rutiner for registrering av SCE-foretak. Utover dette er det ikke grunn til å tro at arbeidsmengden for Foretaksregisteret vil øke merkbart.

Siden denne selskapsformen er et alternativ til nasjonale samvirkeforetak, er det heller ikke grunn til å anta at lovforslaget vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for andre offentlige organer som berøres, for eksempel tingretten. De oppgavene som etter lovforslaget legges til tingretten, forventes å la seg løse innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Vurdering
Det er usikkert hvilken praktisk betydning SCE-forordningen vil få i Norge. I dag representerer den en noe mer regelbundet selskapsform enn samvirkeforetaksformen i norsk rett. Det antas at fordelen ved å ha et fast regelverk å forholde seg til, langt på vei bortfaller når også norsk samvirkerett blir lovfestet. Fortsatt vil imidlertid en viktig forskjell mellom SCE-foretak og samvirkeforetak være muligheten til å drive virksomhet på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. SCE-forordningen regulerer blant annet stiftelse og organisering av SCE-foretak. For øvrig må foretaket følge reglene i den staten der det har sitt forretningskontor. Indirekte kan imidlertid forordningen også ha konsekvenser for andre rettsområder, som for eksempel skatteretten. Høringsnotatet ble sendt på en bred høring og deriblant til alle de øvrige departementene. Det forutsettes at disse innenfor sitt ansvarsområde vurderer et eventuelt behov for lovendringer utover de som direkte følger av SCE-forordningen. Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Status
SCE-forordningen ble vedtatt 22. juli 2003, og innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004. Stortinget vedtok 10. juni 2004 å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning, jf. St.prp. nr. 49 (2003–2004) og Innst. S. nr. 213 (2003–2004). SCE-forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77 som gjelder selskapsretten, og skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a. SCE-forordningen trer i kraft 18. august 2006, jf. artikkel 80. Justisdepartementet arbeider nå med å følge opp høringsnotatet i form av en odelstingsproposisjon som det tas sikte på å legge frem for Stortinget i løpet av våren 2006.

Medarbeiderdirektivet skal settes i kraft samtidig med forordningen. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for oppfølgningen og gjennomføringen av dette direktivet, og tar sikte på å sende ut et høringsbrev om saken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2003
Anvendelsesdato i EU
29.07.2003
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 418-441
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.02.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.08.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
02.04.2004
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2006

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R1435
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro