Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1716 av 29. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU med hensyn til endringer av benevnelser på kjøretøygrupper som følge av endringer i typegodkjenningsregelverket

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to type-approval legislation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.1.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdelegert rettsakt 2021/1716 endrer direktiv 2014/47/EU art 2 d slik at sistnevnte kommer i tråd med henvisninger til kjøretøys godkjenningsforordning 167/2013 (traktor) art 4. Fra de tidligere betegnelsene T1-5, hvorav T5 er traktor som kan kjøre over 40 km/t, er det nå T1-4 med tilleggsbokstav a for under 40 og b for over 40 kmt/t.

Endringen her eraltså kun en ajourføring av 2014/47/EU pga en tidligere endring på betegnelsen av klassifiseringen av traktor som kan kjøre over 40 km/t i relevant typegodkjenningsforordning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I norsk rett er det forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg som gjennomfører direktiv 2014/47/EU. I forskriftens § 1 bokstav d vises det til «hjulgående traktor med konstruksjonshastighet over 40km/t….» Klassifiseringen er ikke benevnt her og forskriften trenger således ikke endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Statens vegvesen sitt kontrollverktøy til bruk langs veg må det gjøres en justering der T1-4 får et tillegg av enten bokstav a eller b. Denne er en endring som gjøres enkelt av systemeier og krever ingen andre systemtekniske tilpasninger.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten får virkning i EU fra 27. februar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2021
Gjennomføringsfrist i EU
27.09.2022
Anvendelsesdato i EU
27.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.01.2023
Anvendes fra i Norge
25.01.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro