Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 av 29. november 2017 om detaljerte regler om prosedyrer for melding om kommersielle kjøretøy med alvorlige eller farlige feil avdekket i teknisk vegkantkontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2205 of 29 November 2017 on detailed rules concerning the procedures for the notification of commercial vehicles with major or dangerous deficiencies identified during a technical roadside inspection

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2205 innfører obligatorisk elektronisk varsling av alvorlige og farlige feil som avdekkes i teknisk vegkantkontroll. Ved slike feil på utenlandskregistrerte kjøretøy skal kontrollmyndighetene i kjøretøyets registreringsland varsles, jf. art. 18 i direktiv 2014/47/EU. Varslingen skal skje via et såkalt RSI (Roadside Inspection) messaging system basert på arkitekturen i ERRU-systemet, det felleseuropeiske registeret for vegtransportforetak som er etablert etter forordning EU 1071/2009. Et krav om at varslingen skal skje uten opphold gjelder allerede fra 20. mai 2018, jf. art. 4 nr. 1. Kravet til elektronisk varsling via det nye meldingssystemet gjelder fra 30. juni 2020

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det vurderes som nødvendig/hensiktsmessig med endring i forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg for å tydeliggjøre at melding til registreringslandets kompetente myndigheter skal skje uten opphold, og at melding fra 30. juni 2020 skal skje elektronisk via RSI-meldingssystemet som beskrives i rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få økonomiske og administrative konsekvenser for Statens vegvesen i form av datasystemendringer og ved at rutiner må endres for å etterkomme kravet til varsling om feil uten opphold.

De økonomiske konsekvensene av systemutviklingen lar seg ikke tallfeste på det nåværende tidspunkt, men disse vil kunne tas innenfor gjeldende budsjettrammer. Det må gjøres endringer i utekontrollsystemet VaDIS i tillegg til at meldingen basert på ERRU-arkitekturen må utvikles. Vegdirektoratet er i oppstartsfasen av et prosjekt som skal legge til rette for de nødvendige datasystemendringene.

Vegdirektoratet varsler også i dag andre lands myndigheter om kjøretøy hvor alvorlige eller farlige feil er avdekket i teknisk vegkantkontroll, og mottar tilsvarende varsler om norskregistrerte kjøretøy fra utenlandske myndigheter. Varslingen skjer i dag manuelt, for det meste ved at kontrollrapportene blir oversendt med ordinær post. Kontrollrapportene oversendes i dag ofte samlet, ca. månedlig.

Det nye kravet til fortløpende varsling i art. 4 nr. 1 innebærer at rutinene for oversendelser til andre lands myndigheter må endres. Det at kravet til fortløpende varsling gjelder allerede fra 20.mai 2018, mens det elektroniske RSI-meldingssystemet først vil være på plass ca. 2 år senere , vil kunne by på utfordringer og et behov for omprioritering av ressurser. Mottaket av disse meldingene vil ventelig også være ressurskrevende frem til systemet med elektronisk varsling er på plass. Vegdirektoratet vil vurdere rutinene for denne varslingen nærmere, herunder om alle lands myndigheter kan varsles pr. e-post slik man i dag varsler nederlandske myndigheter. På sikt forventes likevel rettsakten å medføre en mer effektiv oppfølging av kjøretøy med alvorlige eller farlige feil og mangler.

Et spørsmål som må utredes nærmere er hvordan meldinger mottatt fra utenlandske kontrollmyndigheter om kontroll av norske kjøretøy med alvorlige eller farlige feil skal håndteres i risikoklassifiseringssystemet. Det vises bl.a. til at plikten til å varsle om kontroller til kjøretøyets registreringsland kun gjelder kontrollene hvor man avdekker alvorlige/farlige feil, og ikke de kontrollene hvor man enten ikke finner feil eller hvor man kun finner mindre feil. Dette innebærer en risiko for at risikoklassifiseringssystemet gir et tildels uriktig bilde, i og med at man ikke får med kontroller fra utlandet uten alvorlige/farlige feil.

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet vurderer at det nye varslingssystemet vil innebære en effektivisering sammenlignet med dagens manuelle rutiner, og en betydelig bedre oppfølging av kjøretøy med alvorlige eller farlige feil og mangler. Dette både fordi kravet om varsling blir obligatorisk og fordi varslingen vil bli raskere.
Det må likevel påregnes noe merarbeid ettersom Vegdirektoratet forventer å motta flere varsler enn i dag om slike feil og mangler ved kontroller av norske kjøretøy i utlandet.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel for Norge-

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 29. november 2017 og trådte i kraft i EU 20. desember 2017.

Rettsaktens EØS-relevans er per 29. november 2018 til vurdering i EØS/EFTA.

Denne rettsakten er gitt med hjemmel i direktiv 2014/47/EU om kontroll langs veg, som er inntatt i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold, jf. art 103. EØS-komitebeslutningen for kommisjonsforordning 2017/2205 må derfor gjøres betinget av at art. 103-forbeholdet for direktiv 2014/47, oppheves.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2017
Anvendelsesdato i EU
20.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2019
Anvendes fra i Norge
08.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro