Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/7/EF av 18. februar 2002 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet

Directive 2002/7/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 09.09.204

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Ved direktiv 96/53/EF(5) ble det innenfor rammen av den felles transportpolitikk fastsatt harmoniserte største dimensjoner for veigående kjøretøyer for godstransport.

2) Det er nødvendig å harmonisere største tillatte dimensjoner for veigående kjøretøyer for persontransport. Forskjeller mellom gjeldende standarder i medlemsstatene med hensyn til veigående kjøretøyer for persontransport kan ha ugunstig innvirkning på konkurransevilkårene og hindre trafikken mellom medlemsstatene.

3) Ettersom målet om harmonisering av største tillatte dimensjoner for veigående kjøretøyer for persontransport ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan på grunn av det foreslåtte tiltaks omfang og virkninger, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i samme artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå nevnte mål.

4) I forbindelse med gjennomføringen av det indre marked bør virkeområdet for direktiv 96/53/EF utvides til å omfatte innenlands transport, i den utstrekning det gjelder forhold som har betydelig innvirkning på konkurransevilkårene i transportsektoren og særlig på verdiene for største tillatte lengde og bredde for kjøretøyer bestemt for persontransport.

5) Harmoniserte regler for kjøretøyers største vekt og dimensjoner bør være stabile på lang sikt. Endringene fastsatt i dette direktiv bør derfor ikke skape presedens for bussers og andre motorvogngruppers største tillatte vekt og dimensjoner.

6) Av trafikksikkerhetshensyn bør busser oppfylle ytelseskriterier med hensyn til manøvreringsevne.

7) Av trafikksikkerhetshensyn i tilknytning til nivået på infrastrukturen bør Portugal og Det forente kongerike i en overgangsperiode tillates å nekte bruk av busser på sitt territorium som ikke oppfyller visse kriterier for manøvreringsevne.

8) Busser som er registrert eller tatt i bruk før datoen for gjennomføringen av dette direktiv, og som på grunn av tidligere avvikende nasjonale bestemmelser eller målemetoder ikke er i samsvar med dimensjonene fastsatt i dette direktiv, bør i en overgangsperiode fortsatt tillates brukt til transporttjenester i medlemsstaten der kjøretøyet er registrert eller tatt i bruk.

9) Direktiv 96/53/EF bør derfor endre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2002
Gjennomføringsfrist i EU
08.03.2004
Anvendelsesdato i EU
08.03.2004
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 8.11.2003, p. 287-289
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.10.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.03.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro