Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/824 av 25. mai 2016 om tekniske standarder for innholdet av og formatet til beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters funksjon og rapporteringen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/824 of 25 May 2016 laying down implementing technical standards with regard to the content and format of the description of the functioning of multilateral trading facilities and organised trading facilities and the notification to the European Securities and Markets Authority according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om hvilket format multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter skal bruke når de sender inn beskrivelse av funksjonaliteten på fasiliteten når de søker om tillatelse og når de skal starte opp ny funksjonalitet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MIFID II) er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MIFID II) er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2016
Anvendelsesdato i EU
15.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0824
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro