Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1945 av 19. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder for meddelelse fra og til verdipapirforetak som søker om eller har fått godkjenning i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1945 of 19 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to notifications by and to applicant and authorised investment firms according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter tekniske standarer som skal benyttes ved søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester samt ved meldinger om endringer i ledelsen i verdipapirforetak. Forordningen pålegger også kompetent myndighet å utpeke kontaktperson som skal håndtere slike søknader og meldinger. Det er også fastsatt regler om behandlingen av slike søknader og meldinger. Søknad om tillatelse som verdipapirforetak skal behandles innen seks måneder. Forordningen fastsetter videre at verdipapirforetakene skal melde endringer innen 10 dager.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFID II). Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen, og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til basisrettsakten er omtalt i NOU 2017:1 og Prp. 77 L (2017-2018).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1945
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro