Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/527 av 15. desember 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2017/575 med hensyn til grensene for ukentlig posisjonsrapportering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/527 of 15 December 2020 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the thresholds for weekly position reporting

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordninga gjer endringar i utfyllande reglar til MiFID II om posisjonsrapportering i varederivat. Reglane avgjer når handelsplassar må publisere rapportar om aggregerte posisjonar som ulike kategoriar av personar held i varederivat, utsleppskvoter og derivater av desse. Kommisjonsforordninga skal gjere reglane for posisjonsrapportering meir gjennomsiktige. Den set også ein nedre terskel for rapportering for å sikre at det er nok interesse rundt posisjonane til å forsvare byrden ved rapportering kvar veke. Til sist skal kommisjonsforordninga betre sikre at identiteten til dei enkelete posisjonsholdarane ikkje vert avsløra gjennom dei aggregerte posisjonane.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Vedtaket vert gjennomførd i norsk rett gjennom tilvising i verdipapirforskrifta.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt. Det vil være behov for tilpassing av ikrafttredelsestidspunktet ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2020
Anvendelsesdato i EU
29.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet