Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2047 av 20. desember 2018 om likeverdighet i regulatorisk og tilsynsmessig rammeverk som gjelder verdipapirbørser i Sveits i samsvar med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2047 of 20 December 2018 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to stock exchanges in Switzerland in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen på bakgrunn av fremdriften i etableringen av et felles institusjonelt rammeverk som gir Sveits'adgang til å delta i EUs indre marked og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirbørser i Sveits, anses likeverdige dem som gjelder i EU. Hvilke børser beslutningen gjelder for følger av vedlegg til rettsakten og omfatter SIX Swiss Exchange AG og BX Swiss AG. Likverdighetsbeslutningen løper fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019 og etterfølger den tidligere likeverdighetsbeslutningen i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/2441 som utløp 31. desember 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel

Status
Beslutningen er i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
Opphører å gjelde
30.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet