Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/980 av 7. juni om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter, kontroll på stedet og undersøkelser samt utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/980 of 7 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for cooperation in supervisory activities, for on-site verifications, and investigations and exchange of information between competent authorities in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i form av maler og standardskjema for samarbeid. I tillegg inneholder forordningen en rekke bestemmelser om prosedyrer for samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i tilsynsaktiviteter og informasjonsutveksling for øvrig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0980
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro