Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1253 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer, -risikoer og -preferanser i visse organiserings- og virksomhetskrav til verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1253 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into certain organisational requirements and operating conditions for investment firms

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 9.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer i kravene til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet. Forordningen har nær sammenheng med EUs nye rammeverk for bærekraftig finans.

Endringene går ut på at verdipapirforetak skal ta hensyn til bærekraftsfaktorer og bærekraftsrisikoer ved oppfyllelsen av krav til organisering og risikostyring, og når verdipapirforetaket gir informasjon om sin investeringsrådgivning. Videre skal verdipapirforetak ta hensyn til kundenes bærekraftspreferanser ved håndteringen av interessekonflikter, ved vurderingen av om et finansielt instrument er egnet for kunden i tilfeller av investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, og ved rapporteringen til kunden om investeringsrådgivning som er ytt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen stiller ytterligere krav til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet, og til Finanstilsynets oppfølgning av dette, og forventes å føre til noe økt ressursbruk hos foretakene og Finanstilsynet. Omfanget av de økonomiske og administrative konsekvensene for foretakene vil avhenge av om foretakene allerede i dag tar hensyn til bærekraftsfaktorer i sin organisering og virksomhet. For investorer antas endringene å føre til at de i større grad vil bli tilbudt finansielle instrumenter og produkter som er forenlige med deres eventuelle bærekraftspreferanser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen inneholder ikke nasjonale valg og det er ikke behov for særlige vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Forordningens ikrafttredelse i EØS fordrer at forordning 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren, og forordning 2020/852 om et rammeverk for bærekraftige investeringer, har trådt i kraft i EØS. Ikrafttredelsestidspunktet for forordningen må derfor tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som 2019/2088 i EØS.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Den skal anvendes i EU fra 22. august 2022.

Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet