Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2417 av 17. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for handelsplikten i visse derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2417 of 17 November 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the trading obligation for certain derivatives

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til MiFIR (Europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av fororning (EU) nr. 648/2012).

Kommisjonsforordningen angir visse derivater som handelsplikten i artikkel 28 i MiFIR skal gjelde for.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttedelse i EØS-EFTA landene.

Status
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen og trådte i kraft i EU 23.12.17. Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av MiFIR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2017
Anvendelsesdato i EU
23.12.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2417
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro