Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/570 av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av avgjørende marked i form av likviditet i forbindelse med melding om midlertidig stans i handel

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/570 of 26 May 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards for the determination of a material market in terms of liquidity in relation to notifications of a temporary halt in trading

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Etter MiFID II artikkel 28 nr. 5 skal medlemsstatene kreve at et regulert marked midlertidig kan stanse eller begrense handelen dersom det i et kort tidsrom er en betydelig prisbevegelse for et finansielt instrument. Medlemsstatene skal videre kreve at dersom et regulert marked som er avgjørende for likviditeten til det finansielle instrumentet, stanser handelen i en medlemsstat, skal denne handelsplassen ha innført de systemene og framgangsmåtene som er nødvendige for å sikre at vedkommende myndigheter underrettes, slik at de kan samordne en markedsomfattende reaksjon og fastslå om det er hensiktsmessig å stanse handelen på andre handelsplasser der det finansielle instrumentet omsettes. Den utfyllende kommisjonsforordningen oppstiller hvilke kriterier som skal legges til grunn ved fastsettelsen av om et regulert marked er avgjørende for likviditeten til et finansielt instrument.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS_relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0570
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro