Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester