Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/568 av 24. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om opptak av finansielle instrumenter til notering på regulerte markeder

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/568 of 24 May 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the admission of financial instruments to trading on regulated markets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Den gir regler om opptak av finansielle instrumenter til notering på regulerte markeder. Den utdyper kravene til at omsettelige verdipapirer skal kunne omsettes fritt og hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for at verdipapirene skal kunne omsettes på en redelig, velordnet og effektiv måte. Tilsvarende regler gis for fondsandeler, derivater og utslippskvoter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forodningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt kravene skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018