Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak