Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1943 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for informasjon og krav i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1943 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information and requirements for the authorisation of investment firms

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter regler om hvilken informasjon som skal gis ved søknad om tillatelse som verdipapirforetak. Det skal gis opplysninger om eierforhold, kapital, finansiering og aksjonærer. Videre skal det også gis informasjon om utdanning, yrkeserfarring og vandel for personer som skal delta i ledelsen i foretaket. Det skal også gis en redegjørelse for organisering av den planlagte virkomheten, herunder om forretningside, interne kontrollrutiner og compliance.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFID II). Rettsakten skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1943
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro