Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til reguleringstekniske standarder om presisering av hvilke opplysninger investeringsselskaper, markedsoperatører og kredittinstitutter skal innsende

Commission Delegated Regulation (EU) 2014/65/EU of 29 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter hvilke opplysninger foretakene skal sende til relevante tilsynsmyndigheter når foretaket ønsker å yte grensekryssende virksomhet. Dette gjelder blant annet informasjon om investeringstjenester og investeringsvirksomhet som skal ytes grensekryssende, endringer i disse tjenestene eller virksomheten og tilgang til MHF eller OHF. Det er gitt særlige regler ved meldinger som gjelder filial eller tilknyttet agent.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro