Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/589 of 19 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the organisational requirements of investment firms engaged in algorithmic trading

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen stiller nærmere organisatoriske krav til foretak som tilbyr algoritmehandel, herunder særskilte krav til foretakets compliancefunksjon, krav til tilstrekkelig bemanning og til ansattes ferdigheter

og tekniske kunnskaper, samt til utkontraktering og til anskaffelse av programvare og maskinvare som brukes i algoritmehandelen. Videre fastsetter forordningen nærmere krav til sikring av

systemene. Dette gjelder blant annet regler om testing av systemer og strategier, årlig evaluering (herunder stresstesting) og krav om en rekke tiltak for å hindre og håndtere feil og hendelser. Forordningen fastsetter også nærmere krav til verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang (DEA) til en handelsplass for sine kunder, herunder regler om foretakets kontroll, systemer og vurdering av kunder som ønsker eller som har slik tilgang. Videre har forordningen nærmere

bestemmelser om verdipapirforetak som er alminnelig clearingmedlem for andre personer, herunder regler om vurdering, kontroll og overvåkning av foretakets systemer og vurdering av og informasjon til foretakets kunder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.07.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0589
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro