Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om reguleringstekniske standarder for tilbydere av datarapporteringstjenester med hensyn til godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 of 2 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorization, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter utfyllende regler om tillatelse til å tilby datarapporteringstjenester, herunder regler om hvilken informasjon som skal sendes til myndighetene ved søknad om tillatelse til å yte slike tjenester. Forordningen gir nærmere regler om organisering av foretak som tilbyr slike tjenester, herunder blant annet regler om interessekonflikter, utkontraktering og sikring av kontinuitet i virksomheten. Videre har forordningen regler om testing og kapasitet av foretakets systemer, regler om sikring av systemene mot blant annet misbruk og uautorisert tilgang og håndtering av potensielt feil eller ufullstendig informasjon. Forordningen fastsetter også nærmere regler om publisering av informasjon for foretak med tillatelse til å tilby datarapporteringstjenester.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0571
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro