Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer ekvivalensbeslutning fattet av EU-kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirsentraler i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si CSDR med tilhørende kommisjonsfordninger. Ekvivalensbeslutningen inneholdt opprinnelig en forutsetning om at Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning og at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen. Endringsbeslutningen har tatt ut forutsetningen om at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring vil bli gjort i forskrift med hjemmel i ny verdipapirregisterlov. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet