Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/739 av 3. juni 2020 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til oppføring av SARS-CoV-2 på listen over biologiske agenser som man vet gir infeksjon hos mennesker, og om endring av kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833

Commission Directive (EU) 2020/739 of 3 June 2020 amending Annex III to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of SARS-CoV-2 in the list of biological agents known to infect humans and amending Commission Directive (EU) 2019/1833

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2020/739 (heretter omtalt som direktivet) gjør endringer i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC for å inkludere SARS-Cov-2 i liste over biologiske faktorer som kan smitte mennesker, og endrer kommisjonsdirektiv 2019/1833.

Endringsdirektivets formål er å beskytte arbeidstakere mot Covid-19 ved å inkludere SARS COV-2 i listen over biologiske agenser i vedlegg III til direktiv 2000/54/EC. Dette direktivet gir bestemmelser for å beskytte arbeidstakere mot risiko mot deres helse og sikkerhet, inkludert forebygging av slik risiko, som kommer av eller kan komme av eksponering for biologiske faktorer i arbeidet. Vedlegg III inneholder en liste over biologiske faktorer som kan innebære en risiko for arbeidstakere, klassifisert etter nivå av infeksjonsfare. Listen i vedlegg III endres for å ta hensyn til vitenskapelig og epidemiologisk utvikling som har medført vesentlige endringer, inkludert nye biologiske faktorer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet endrer vedlegg III i direktiv 2000/54/EU med det formål som er nevnt ovenfor. Rettsakten er i norsk rett gjennomført i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

SARS-Cov-2 ble tilføyd i liste over biologiske faktorer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier ved endringsforskrift 2020-04-06-695. Direktivet vil derfor ikke medføre behov for endringer i denne forskriften.

Direktivet vil medføre behov for endringer i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, der tabellen over biologiske agenser må oppdateres.

Direktivet vil ikke medføre behov for endringer i arbeidsmiljøloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet vurderer direktivet som EØS- relevant og akseptabelt.

Berørte bransjer
Bransjer og virksomheter som antas berørt av endringsdirektivet er helsevesenet og forskningsinstitusjoner samt i noen grad undervisningsinstitusjoner.

Vurdering
Direktivet endrer Direktiv 2000/54/EC som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 14a. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt og det legges opp til å innlemme endringsdirektivet i EØS-avtalen i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Endringsdirektiv (EU) 2020/739 er vedtatt og publisert i OJ, og fristen for gjennomføring er i november 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2020
Gjennomføringsfrist i EU
24.11.2020
Anvendelsesdato i EU
24.11.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0739
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro