Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri

Tittel

Rådsdirektiv 92/91/EØF av 3. november 1992 om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral- extracting industries through drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets innledning, norsk utgave)

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre et bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

Bedringen av arbeidstakernes sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen er et mål som ikke bør være underlagt rent økonomiske betraktninger.

Rådsdirektiv 89/654/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen (første særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(4) får ikke anvendelse på utvinningsindustri.

For at arbeidstakernes sikkerhet og helse skal ivaretas, er det helt nødvendig at de minimumskrav som skal sikre bedre sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri, etterkommes.

Boringsrelatert utvinningsindustri utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå.

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(5). Bestemmelsene i nevnte direktiv får derfor anvendelse i sin helhet på området boringsrelatert utvinningsindustri, med forbehold for strengere og/eller mer konkrete bestemmelser i dette direktiv.

Dette direktiv er et konkret ledd i gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.1992
Gjennomføringsfrist i EU
03.11.1994
Anvendelsesdato i EU
03.11.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet