Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/116/EF av 12. desember 2006 om vernetiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter (konsolidert utgave)

Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kulturdepartementets bakgrunnsnotat, juni 2007)

Sammendrag av innhold
Direktiv 93/98/EF av 29. oktober 1993 om harmonisering av beskyttelsestiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter har blitt vesentlig endret. Direktiv 2006/116/EF av 12. desember 2006 om beskyttelsestiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter (beskyttelsesdirektivet) er en kodifisering av beskyttelsesdirektivet av 1993 som herved oppheves.

Rettsakten harmoniserer opphavsrettens vernetid og fra hvilket tidspunkt vernetiden skal beregnes. Bakgrunnen for direktivet var at medlemslandenes forskjellige beskyttelsesperioder for opphavsrett hindret fri bevegelse av varer og fri utveksling av tjenester samt fordreide konkurransebetingelsene innen det indre marked. Rettsaktens bestemmelser er også i samsvar med WIPO-traktatene om opphavsrett og om fremførelse og fonogrammer.

Rettsakten fastsetter at vernetiden for opphavsmenn er 70 år etter vedkommendes død. For utøvende kunstnere er vernetiden 50 år etter datoen for fremførelse og for plateinnspillinger er vernetiden 50 år etter innspillingen av opptaket.

Rettsakten har også særlige bestemmelser om vernetiden for filmverk, samleverk, fotografier, ikke tidligere utgitte verk, viteskaplige verk og bestemmelser om vernetiden overfor tredjeland.

Merknader
Det første beskyttelsesdirektivet (93/98/EF) ble gjennomført i åndsverkloven ved Ot. prp. nr. 54 (1994-1995) og trådte i kraft i 1995. Beskyttelsesdirektivet ble endret ved opphavsrettdirektivet (2001/29/EF) som ble gjennomført i norsk rett ved endringene i åndsverkloven i 2005. I Norge er beskyttelsesdirektivet 2006/116/EF allerede gjennomført ved endringer i åndsverkloven i 1995 og 2005.

Rettsakten kodifiserer gjeldende EU-rett og innebærer ingen materielle endringer. Gjennomføringsfristen for EU var 22. desember 2002 for de siste endringene som fremgikk av opphavsrettsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Kultur- og kirkedepartementet har vurdert direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Saken er behandlet i spesialutvalget for immaterialrett. Utvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2006
Anvendelsesdato i EU
16.01.2007
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 150-156
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.1961

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0116
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro