Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/822/EF av 15. oktober 2009 som endrer vedtak 2009/821/EF hva gjelder listen over grensekontrollstasjoner

Commission Decision 2009/822/EC of 15 October 2009 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak (EF) nr. 2009/821/EF hva gjelder listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU. For grensekontrollstasjonen Athens internasjonale flyplass i Hellas gjøres det endringer som gjelder en ny produktkategorien grensekontrollstasjonen er godkjent for.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Endringene er sendt ut til orientering til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2009
Anvendelsesdato i EU
02.12.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 565-565
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro