Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/919 av 12. juni 2015 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2015/919 of 12 June 2015 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Beslutningen endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutningen gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Belgia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Brussel Zaventem (lufthavn) er godkjent for å kontrollere

Danmark:
- grensekontrollstasjonen ved Aalborg 1 (Greenland Port 1) (havn) er fjernet

Tyskland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Bremen (havn) og Hamburg Hafen (havn) er godkjente for å kontrollere

Hellas:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Idomeni (jernbane) er godkjent for å kontrollere

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Vigo (havn) er godkjent for å kontrollere

Italia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Roma-Fiumicino (lufthavn) er godkjent for å kontrollere

Latvia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Riga (lufthavn) og Riga (BFT) (havn) er godkjente for å kontrollere

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Amsterdam (havn), Vlissingen (havn) er godkjente for å kontrollere

Storbritannia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Gatwick (lufthavn) er godkjent for å kontrollere
- grensekontrollstasjonen ved Manston (lufthavn) er fjernet

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Italia og Nederland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Det er heller ikke behov for å høre denne endringen.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Det er ingen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
En annen rettsakt som også endrer vedtak 2009/821/EF, beslutning 2014/704/EU, er per tid ikke tatt inn EØS-avtalen. Disse to rettsaktene burde tas inn samtidig for å hindre at man får et etterslep av gamle endringsrettsakter på samme område.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2015
Anvendelsesdato i EU
06.07.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0919
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro