Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/762/EU av 6. desember 2012 om endring av beslutning 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces

Commission Implementing Decision 2012/762/EU of 6 December 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2012/762/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter de kan ta i mot.

Beslutning 2012/762/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (København)

Tyskland:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Stuttgart)

Spania:

- endringer i produktkategoriene syv grensekontrollstasjoner er godkjent for å kontrollere (A Coruna-Laxe, Ciudad Real, Huelva, Marin, Sevilla, Vigo og Vilagarica-Ribeira-Caraminal)

Frankrike:

- endringer i produktkategoriene tre grensekontrollstasjoner er godkjent for å kontrollere (Le Havre, Marseille Port og Nice)

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Ancona)

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Roma-Fiumicino)

Latvia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Patarnieki)

Slovakia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Vysne Nemecke)

Storbritannia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Falmouth)

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for statene: Tyskland og Italia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-, og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 110-116
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0762
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro