Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/277/EU av 12. mai 2010 som endrer om vedtak 2009/821/EF vedrørende listene over grensekontrollsteder og veterinærenheter i Traces

Commission Decision 2010/277/EU of 12 May 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF.

Vedlegg I endres ved at listen over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner oppdateres. Endringene innebærer at en grensekontrollstasjon i Frankrike, en i Litauen og to i Spania er fjernet fra listen. Ett inspeksjonssenter ved en godkjent grensekontrollstasjon i henholdsvis Danmark og Polen er fjernet fra listen. Det er ført opp nye inspeksjonssentre ved grensekontrollstasjoner i Belgia og Polen. Det er også foretatt endringer i listen når det gjelder hvilke produktkategorier grensekontrollstasjonene i Belgia, Frankrike, Italia, Litauen og Spania er godkjente for.

Vedlegg II inneholder en liste over sentrale, regionale og lokale veterinærenheter i hvert medlemsland, hvor de kompetente myndighetene er utpekt til å håndtere og tilrettelegge for TRACES. Rettsakten endrer oppføringen av veterinærenhetene for Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Latvia og Finland.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Informasjon om endringene i listen over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og listen over veterinærenhetene er sendt til Tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2010
Anvendelsesdato i EU
07.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 588-593
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0277
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro