Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/617/EU av 14. oktober 2010 som endrer om vedtak 2009/821/EF vedrørende listene over grensekontrollsteder og veterinærenheter i Traces

Commission Decision 2010/617/EU of 14 October 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2010/617/EU endrer vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF som fastsetter en liste over godkjente grensekontrollstasjoner og veterinærenhetene i det elektroniske datasystemet TRACES (Trade Control and Expert System).

For å importere levende dyr fra tredjestater til EU kreves det at de kontrolleres ved en veterinær grensekontrollstasjon etter direktiv 91/496/EØF. Tilsvarende krav stilles ved import av produkter av animalsk opprinnelse etter direktiv 97/78/EF. Den veterinære grensekontrollen må foretas ved en veterinær grensekontrollstasjon som oppfyller kravene som stilles både i direktiv 91/496/EØF og direktiv 97/78/EF. De godkjente veterinære grensekontrollstasjonene fremgår av vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.

Endringene som er gjort i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF er følgende:

• en grensekontrollstasjon i Spania og en i Storbritannia er fjernet fra listen
• det er gjort endringer for en grensekontrollstasjon i Italia og en i Spania i tillegg til ett kontrollsenter i Nederland, i forhold til hvilke produktkategorier de er godkjente for å kontrollere
• listen er tilført ett nytt kontrollsenter i Spania og to nye kontrollsentre i Nederland
• ett kontrollsenter i Latvia og Italia er fjernet fra listen
• det er gjort endringer i titlene til tre kontrollsentre i Italia og ett i Nederland

Vedlegg II inneholder en liste over sentrale, regionale og lokale veterinærenheter i hver medlemsstat, inkludert de veterinære grensekontrollstasjonene. Hver av veterinærenhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke datasystement TRACES. TRACES brukes til å sende informasjon om transport av dyr, import og eksport av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse i EU. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landende; Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal og Storbritannia.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Informasjon om endringene som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA og fremgår av en egen liste, som publiseres på Official Journal.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2010
Anvendelsesdato i EU
04.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 23-32
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0617
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro