Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES

Commission Decision 2009/821/EC of 28 September 2009 drawing up a list of approved border inspection posts, laying down certain rules on the inspections carried out by Commission veterinary experts and laying down the veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
1) Rettsakten fastsetter en oppdatert liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og opphever vedtak 2001/881/EF med tidligere fastsatt liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU.

2) Rettsakten fastsetter regler om at kommisjonens veterinæreksperter (FVO) skal gjennomføre inspeksjoner av alle veterinære grensekontrollstasjoner og av andre ankomststeder hvor det kan ankomme kjæledyr eller personlige forsendelser av animalske produkter. FVO skal ved inspeksjon vurdere de mulige risiki for dyre- og folkehelsen som foreligger på de veterinære grensekontrollstasjonene som inspiseres. FVO skal også vurdere om felleskapsreglene i EU overholdes i forhold til infrastruktur, utstyr og prosedyrer på de enkelte veterinære grensekontrollstasjoner.

3) Rettsakten fastsetter en definisjon av en veterinærenhet for det elektroniske datasystemet Traces i EU.

En veterinærenhet for Traces er steder der den kompetente myndighet i det enkelte medlemsland, både sentralt, regionalt og lokalt er utpekt til å håndtere og tilrettelegge for Traces-systemet, inklusive ved de veterinære grensekontrollstasjonene. Traces skal være innlemmet ved alle utpekte veterinærenheter i EU. Et medlemsland skal bare peke ut veterinærenheter som har tilstrekkelig utstyr, og er i stand til å fungere i samsvar med Traces-funksjonene. Rettsakten fastsetter en liste over alle veterinærenheter med nye enhetsnummer for Traces. Rettsakten opphever vedtak 2002/459/EF som gjelder listen over enheter i edb-nettet "Animo" og opphever vedtak 91/398/EØF om edb-basert kommunikasjonsnett mellom veterinærmyndighetene (Animo).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Ny oppdatert liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og liste over Traces-enhetene med de nye kodene er sendt ut til orientering til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2009
Anvendelsesdato i EU
02.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 507-564
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0821
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro