Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/491/EU av 7. oktober 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Decision 2013/491/EU of 7 October 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2013)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2013/491/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2013/491/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Esbjerg havn er godkjent for å kontrollere

Tyskland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Hannover-Langenhagen (lufthavn) og Schönefeld er godkjente for å kontrollere

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Barcelona (lufthavn) og Madrid (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Frankrike:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene Marseille (lufthavn), Reunion (havn), Orly (lufthavn) og Toulouse-Blagnac (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Kroatia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Bajakovo (vei), Karasovici (vei), Ploce (havn) og Rijeka (havn) er godkjente for å kontrollere

Italia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Venezia (havn) er godkjente for å kontrollere

Polen:
- en grensekontrollstasjon er fjernet

Storbritannia:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Edinburgh (lufthavn) og East Midlands (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

- det er etablert en ny grensekontrollstasjon ved London Gateway (havn)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
17.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0491
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro