Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1997 av 5. november 2015 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1997 of 5 November 2015 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, beslutning (EU) 2015/XXX, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning (EU) 2015/XXX gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Belgia:
- ny grensekontrollstasjon ved Brussels South Charleroi Airport (lufthavn) legges til i listen for Belgia

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved À Coruña (havn) og Vilagarcía (havn) er godkjente for å kontrollere
- ny grensekontrollstasjon ved A Pobra-Ribeira (havn) legges til i listen for Spania

Frankrike:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Roissy Charles-da-Gaulle (lufthavn) er godkjent for å kontrollere

Italia:
- ny grensekontrollstasjon ved Cagliari (havn) legges til i listen for Italia
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Salerno (havn) er godkjent for å kontrollere
- grensekontrollstasjonene ved Milano-Linate (lufthavn) og Verona (lufthavn) er fjernet

Litauen:
- grensekontrollstasjonen ved Pagègiai (jernbane) er fjernet

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Amsterdam (lufthavn) og Amsterdam (havn) er godkjente for å kontrollere

Storbritannia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Falmouth (havn) og Heathrow (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Italia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta i mot.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere.

Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2015
Anvendelsesdato i EU
27.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1997
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro