Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/235/EU av 23. mai 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision 2013/235/EU of 23 May 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2013/235/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2013/235/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:

- et nytt kontrollsenter er åpnet i Esbjerg havn

Tyskland:

- endringer i produktkategoriene som tre grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Cuxhaven (havn), Hannover-Langenhagen (havn) og JadeWeserPort Wilhelmshaven (havn))

Spania:

- endringer i produktkategoriene som elleve grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Almeria (lufthavn), Bilbao (lufthavn), Gerona (lufthavn), Las Palmas de Gran Canaria (havn), Madrid (lufthavn), Malaga (havn), Palma de Mallorca (lufthavn), Santander (havn og lufthavn), Santiago de Compostela (lufthavn), Vigo (lufthavn) og Vitoria (lufthavn))

Frankrike:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Sete (havn))

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Brindisi (havn))

- endringer i produktkategoriene som to grensekontrollstasjoner er godkjente for å kontrollere (Livorno-Pisa (havn), Taranto (havn))

Latvia:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Riga (BFT) (havn))

Litauen:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Kybartai(13) (vei))

Nederland:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Amsterdam (lufthavn))

Portugal:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Porto (lufthavn))

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Viana do Castelo (havn))

Storbritannia:

- endring i produktkategoriene som en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Hull (havn))

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for statene: Danmark, Tyskland, Italia, Nederland, Østerrike og Storbritannia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.05.2013
Anvendelsesdato i EU
14.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 15-20
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro