Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/14 av 3. januar 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2019/14 of 3 January 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Listen findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2) Tyskland har oplyst Kommissionen om, at det nuværende grænsekontrolsted i Hamburg lufthavn skal erstattes af et nyligt opført grænsekontrolsted med en anden beliggenhed. Som følge af Tysklands oplysninger og den tilfredsstillende inspektion, der er foretaget af Kommissionen, bør det nye grænsekontrolsted i Hamburg lufthavn (Hamburg Flughafen) godkendes for emballerede produkter til konsum, for emballerede frosne produkter, der ikke er bestemt til konsum, og for emballerede produkter, der ikke er bestemt til konsum, og for hvilke der ikke er temperaturkrav. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(3) Som følge af oplysninger fra Grækenland bør der tilføjes endnu en godkendelseskategori for emballerede frosne og kølede produkter, der ikke er bestemt til konsum, for så vidt angår grænsekontrolstedet (vej) i Neos Kafkassos. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(4) Som følge af oplysninger fra Spanien bør kategorien for emballerede produkter, der ikke er bestemt til konsum, og for hvilke der ikke er temperaturkrav, godkendes for så vidt angår inspektionscentret Dársena, og godkendelsen af kategorien af produkter, der ikke er bestemt til konsum, bør udgå af godkendelsen af inspektionscentret Dique ved grænsekontrolstedet i Santa Cruz de Tenerife havn. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5) Som følge af forslag fra Portugal bør godkendelsen af inspektionscentret Liscont ved grænsekontrolstedet i Lisabon havn begrænses til emballerede produkter til konsum. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(6) Som følge af oplysninger fra Sverige bør oplysningerne vedrørende inspektionscentret »IC2«, der er godkendt for kategorien »dyr af hestefamilien« for så vidt angår grænsekontrolstedet i Göteborg-Landvetter lufthavn, udgå af listen over oplysninger vedrørende nævnte medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7) Som følge af forslag fra Det Forenede Kongerige bør der opføres et nyt inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Heathrow lufthavn til inspektion af emballerede produkter til konsum. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8) I bilag II til beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(9) Tyskland har oplyst Kommissionen om, at der for denne medlemsstats vedkommende bør foretages visse ændringer på listen over lokale enheder i Traces. Bilag II til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.01.2019
Anvendelsesdato i EU
27.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet