Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1678 av 4. oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med hensyn til listene over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1678 of 4 October 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I til rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten foreslår å endre opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta imot. De foreslåtte endringene er:

Belgia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Antwerpen Anvers (havn) og Zeebrugge (havn) er godkjent for å kontrollere

Danmark:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Skagen (havn) er godkjent for å kontrollere

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Santander (havn) og Vigo (havn) er godkjent for å kontrollere
- ny grensekontrollstasjon ved Ferrol (havn) legges til i listen for Spania

Italia:
- ny grensekontrollstasjon ved Verona (havn) legges til i listen for Italia

Finland:
- oppføringen av grensekontrollstasjonen ved Hamina (havn) fjernes

Sverige:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Helsingborg (havn) er godkjent for å kontrollere

Annet:
- det legges til en ny kode, nr. 16, som ekskluderer skrott fra hovdyr (ungulater)

Rettsakten foreslår også å endre oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II foreslår en endring av oppføringene av veterinærenhetene for Tyskland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, som igjen medfører at det ikke er behov for å høre denne endringen.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta i mot.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten foreslår å endre listen over godkjente grensekontrollstasjoner i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 4. oktober 2019, og kunngjort i Official Journal 8. oktober 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
28.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1678
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro