Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1769 av 23. oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med hensyn til listene over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1769 of 23 October 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2019)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I til rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta imot. Disse endringene er knyttet til Storbritannias uttreden fra EU, som nødvendiggjør en oppdatering av grensekontrollstasjon-listene. Her tas Storbritannia ut av listen med godkjente grensekontrollstasjoner, samtidig som at man justerer produktkategoriene til grensekontrollstasjonene i EU som ligger ved grensen til Storbritannia for å ta høyde for dyrene og produktene som må kontrolleres.

Endringene til BIP-listen er:

Belgia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved
Zeebrugge (havn) er godkjent for å kontrollere

Danmark:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Esbjerg (havn) er godkjent for å kontrollere

Irland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Dublin Airport (lufthavn), Dublin Port (havn) og Shannon (lufthavn) er godkjente for å kontrollere
- Rosslare Europort (havn) legges til i listen over grensekontrollstasjoner i staten

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Santander (havn) er godkjent for å kontrollere

Frankrike:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Dieppe (havn) er godkjent for å kontrollere
- Caen-Ouistreham (havn), Calais (havn), Calais (jernbane), Cherbourg (havn), Dieppe (havn), Roscoff (havn) og Saint-Malo (havn) legges til i listen over grensekontrollstasjoner i staten

Nederland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rotterdam (havn) er godkjent for å kontrollere

Storbritannia:
- avsnittet om Storbritannia slettes

I tillegg legges det til tre nye fotnoter for å klargjøre innholdet i to produktkategorier og situasjonen ved en grensekontrollstasjon.

Rettsakten foreslår også å endre oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II endres for å fjerne avsnittet om Storbritannia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, som igjen medfører at det ikke er behov for å høre denne endringen.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: [red. anm.: brutt lenke er fjernet]

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta imot.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten foreslår å endre listen over godkjente grensekontrollstasjoner i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Endringene som gjøres til opplisting er for å ta høyde for Storbritannias uttreden fra EU, med de justeringene som må gjøres til de nærliggende grensekontrollstasjonene i Europa for å ta imot forsendelser fra Storbritannia. Rettsakten vil tre i kraft 1. november 2019, eller på et senere tidspunkt hvis Brexit blir utsatt.

Rettsakten har tidligere vært fremmet som 32019D0607, men ble trukket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
31.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1769
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro