Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/250/EU av 8. mai 2012 som endrer vedtak 2008/855/EF hva angår veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland

Commission Implementing Decision 2012/250/EU of 8 May 2012 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2012/250/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området. Tyskland har informert Kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest hos villsvin i delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, slik at hele landet nå er å anse som fritt for denne sykdommen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av villsvin og kjøtt av disse til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU, jf samtidighetsprinsippet. Rettsakten er implementert ved forskrift 11. mai 2012 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2012
Anvendelsesdato i EU
31.05.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2012
Anvendes fra i Norge
11.05.2012