Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/470 av 21. mars 2018 om nærmere regler for den øvre grenseverdien for restmengder som skal tas i betraktning ved kontroll av næringsmidler fra dyr som er blitt behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/470 of 21 March 2018 on detailed rules on the maximum residue limit to be considered for control purposes for foodstuffs derived from animals which have been treated under Article 11 of Directive 2001/82/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EC) No 470/2009, er en forordning som er implementert i sin helthet i "Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, §2" (FOR-2012-05-30-512). Denne forordningen gir grunnlaget for å sette grenseverdier (MRL) for legemidler til bruk på matproduserende dyr. Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) No 37/2010 er en oversikt over stoffer med tilhørende MRL for ulike arter, grupper av arter og vev fra disse. Det er i utgangspunktet forbudt å bruke legemidler som ikke finnes i tabellene i dette vedlegget. Artikkel 11 i direktiv 2001/82/EC (det såkalte Kaskaderegelverket) gir mulighet til å behandle matproduserende dyr med legemidler som ikke har markedsføringstillatelse for den arten eller indikasjonen etter gitte kriterier. Det betyr at det kan finnes rester av legemidler i dyr som er lovlig behandlet etter kaskaden, men der man ikke har MRL for riktig art eller vev.

Denne nye forordningen ((EU) 2018/470) er en "oppskrift" på hvordan man går frem for å finne grenseverdier til kontrollformål i de tilfellene der dyr er lovlig behandlet etter "kaskaden". Det er også presisert at de forutsetningene for bruk (f.eks "ikke tilatt til melkeproduserende dyr") også skal gjelde når man setter disse kontroll MRLene. Muligheten til å sette slike grenseverdier har vært en mangel i regelverket tidligere, og har skapt problem for tilsynsmyndighetene​ i de tilfellene der man finner rester av et legemiddel som er vurdert og har MRL, men ikke for riktig art eller vev.

Merknader
Det har vært endel diskusjon rundt dette regelverket da mange land mener det gir en "snik-innføring" av MRLer til f.eks honning og bløtdyr. Dette er imøtegått av kommisjonen, og det er forklart at man allerede har denne muligheten til lovlig behandling gjennom kaskaderegelverket - og hvis man ønsker endring - så må det gjøres i kaskaderegelverket.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas å ikke få økonomiske konskekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.03.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0470
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro