Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/594/EF av 29. august 2007 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til modeller for veterinærattester til bruk ved handel innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg for å ta hensyn til visse helsekrav

Commission Decision 2007/594/EC of 29 August 2007 amending Annex IV to Council Directive 90/539/EEC as regards model veterinary certificates for intra-Community trade in poultry and hatching eggs to take account of certain public health requirements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endringer i sertifikatmodellen i vedlegg IV i direktiv 90/539, og innebærer at helsesertifikatet som skal følge fjørfe og rugeegg ved handel innenfor EØS landene også skal omfatte attestering av at flokken har blitt testet for salmonella i henhold til rådsforordning nr 2160/2003. Sertifikatmodellen omfatter nå også attestering på at flokken som dyrene kommer fra, ikke er vaksinert mot aviær influensa, men dette gjelder kun for de medlemsstater som vaksinerer mot aviær influensa. I tillegg regnes ikke Danmark lenger som et ikke-vaksinerende land med hensyn til Newcastle Disease.

Endringene i sertifikatmodellen trer i kraft 1. september 2007 for handel med avlsdyr og rugeegg. For fjørfe som går inn i produksjonen av alle andre typer egg trer endringen i kraft fra 1. februar 2008, og for fjørfe som går inn i kjøttproduksjonen trer endringen i kraft fra 1. januar 2009.

Merknader
Vedtaket endrer sertifikatmodellene i direktiv 90/539/EF. Direktivet er implementert i forskrift av 28. desember 2001 nr 1616 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg, ved at de materielle kravene som inngår i sertifikatmodellene er lagt inn som materielle krav i forskriften, mens sertifikatmodellene finnes på TRACES.

Det nye vedtaket innebærer en endring av forskrift av 28. desember 2001 nr. 1616 grunnet endringer i sertifikatmodellen.

Endringen forventes å få ingen administrative konsekvenser, da de nye salmonellakravene allerede oppfylles ved forskrift av 8.juni 2007 nr. 603 om kontroll av Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørefkjøtt og egg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med den foreslåtte tilpasningsteksten.

Vurdering
Det vurderes at det generelt kan være behov for en større revidering av norsk dyrehelseregelverk som omhandler handel med dyr og dyreprodukter, slik at sertifikatmodeller tas inn i forskriftene. Bakgrunn for at dette kan tvinge seg frem er at sertifikatene nå inneholder mer detaljerte krav enn da disse forskriftene opprinnelig ble fastsatt.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er ikke notifiseringspliktig.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Rettsakten ble behandlet første gang i Spesialutvalget for matproduksjon 25. oktober 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.08.2007
Anvendelsesdato i EU
01.09.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 30-49
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.05.2009
Anvendes fra i Norge
13.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0594
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro