Veterinærsertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/802/EU av 14. november 2014 om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/472/EU når det gjelder veterinærsertifikater knyttet til skrapesyke til bruk ved handel og import til Unionen av embryoer fra dyr av fåre- og geitearter

Commission Implementing Decision 2014/802/EU of 14 November 2014 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/472/EU as regards the animal health requirements relating to scrapie for trade in and imports into the Union of embryos of animals of the ovine and caprine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilag IV til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU indeholder standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for EU med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er opsamlet eller produceret efter den 31. august 2010.

(2) Del 2 i bilag IV til Kommissionens afgørelse 2010/472/EU indeholder standardsundhedscertifikatet til brug ved import til EU af sendinger af æg og embryoner fra får og geder.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I kapitel A i bilag VIII til samme forordning er der fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr, sæd og embryoner. I bilag IX til samme forordning er der endvidere fastsat betingelser for import til Unionen af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter fra tredjelande.

(4) På grundlag af ny videnskabelig dokumentation blev forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013. Ændringerne vedrørende scrapie blev ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/470/EU afspejlet i standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for EU med sendinger af æg og embryoner fra får og geder indeholdt i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til EU af sendinger af æg og embryoner fra får og geder indeholdt i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU med en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2014.

(5) I overensstemmelse med en videnskabelig udtalelse om risikoen for overførsel af klassisk scrapie i forbindelse med overførsel af in vivo-producerede embryoner hos får, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtog den 24. januar 2013, og hvori det konkluderedes, at risikoen for overførsel af klassisk scrapie ved implantation af homozygote eller heterozygote ARR-embryoner fra får kan betragtes som ubetydelig, forudsat at OIE's anbefalinger og procedurer vedrørende embryooverførsel følges, blev de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2014.

(6) Standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU, og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU, bør derfor ændres for at afspejle de krav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 1148/2014.

(7) Endvidere er der i standardsundhedscertifikatet til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del A i bilag IV til afgørelse 2010/470/EU, visse henvisninger til forordning (EF) nr. 999/2001, som bør ændres for at fjerne enhver tvivl.

(8) Desuden kræves der i standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sendinger af æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i del 2 i bilag IV til afgørelse 2010/472/EU, en mere præcis formulering for at gøre det helt klart, at prøverne vedrørende epizootisk hæmorragi (EHD) gælder hundonordyrene af fåre- og gedearter.

(9) Afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2015
Anvendes fra i Norge
22.06.2015