Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/695/EU av 17. november 2010 om endring av vedleggene til vedtak 93/52/EØF når det gjelder anerkjennelse av Estland, Latvia og den selvstyrte regionen Balearene i Spania som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF angående erklæringen om at Estland er offisielt fri for tuberkulose og offisielt fri for brucellose med hensyn til storfebesetninger

Commission Decision 2010/695/EU of 17 November 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Estonia, Latvia and the Autonomous Community of the Balearic Islands in Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free as regards bovine herds

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II i vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis. Estland, Latvia og det autonome området Balearene i Spania oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EØF og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene I og II til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for tuberkulose og brucellose hos storfe. Estland oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432EØF når det gjelder tuberkulose og brucellose hos storfe og erklæres derfor som fri for disse sykdommen.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Den antas heller ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2010
Anvendelsesdato i EU
09.12.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 606-609
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0695
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro