Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til betingelsene for bruk og bruksnivåer for aluminiumsholdige tilsetningsstoffer

Commission Regulation (EU) No 380/2012 of 3 May 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the conditions of use and the use levels for aluminium-containing food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer betingelsene for bruk og bruksnivåene for tilsetningsstoffer som inneholder aluminium i unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

European Food Safety Authority (EFSA) anbefaler et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for aluminium på 1 mg/kg kroppsvekt per uke. EFSA mener at det reviderte TWI generelt blir overskredet for særlig sårbare forbrukere, og da særlig barn, i store deler av Europa.

Pr. i dag vurderer EFSA det slik at den viktigste eksponeringskilden for aluminium er via maten, både på grunn av naturlig forekomst i maten og som følge av bearbeiding (inkluderer tilsetningsstoffer) av maten. EFSA kan ikke sette tall på de enkelte kildenes betydning fordi kostholdsundersøkelser og analysemetoder bare gir den totale mengden aluminium i matvaren. På bakgrunn av EFSAs vurderinger skjerpes nå vilkårene for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer.

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det tillatt å bruke aluminiumholdige tilsetningsstoffer i en lang rekke matvarer og ofte uten mengdebegrensning. Dessuten er det tillatt å benytte fargestoffer som kan inneholde aluminium i lakkform, uten noen restriksjoner på hvor mye aluminium disse fargestoffene inneholder. Merking av innholdet av aluminium i fargestoff som ikke er beregnet for salg til den endelige forbruker, er frivillig.

Endringene i forordningen er som følger:

Det aluminiumholdige bærestoffet bentonitt (E 558) benyttes ikke lenger i følge næringsmiddelprodusentene. Stoffet er derfor ikke oppført i del 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008, og tas derfor ut av tilsetningsstofflisten i del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. De aluminiumholdige tilsetningsstoffene kalsiumaluminiumsilikat (E 556) og aluminiumsilikat (kaolin) (E 559) fases ut fra del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fordi disse stoffene kan erstattes av andre tilsetningsstoffer. For øvrig er det en innstramming av bruksbetingelsene for de aluminiumholdige tilsetningsstoffene som i dag er tillatt. For fargestoffer som inneholder aluminium i lakkform, blir det satt grenseverdier for hvor mye aluminium som godtas i matvaren. Fordi dagens produksjonsmetoder for fremstilling av fargestoffer som inneholder aluminium i lakkform, ikke har mengdebegrensning på aluminiuminnhold, slik som denne nye forordningen har, gis det en overgangsperiode slik at næringsmiddelforetakene kan tilpasse seg de nye kravene.Merking av innholdet av aluminium i fargestoffer som ikke er beregnet for salg til den endelige forbruker, gjøres obligatorisk innenfor 12 måneder etter ikrafttredelse av forordningen, slik at næringsmiddelprodusentene som bruker slike fargestoffer kan tilpasse seg til de nye grenseverdiene. Endringsforordningen ble fastsatt av Europaparlamentet og Rådet 3. mai 2012 og trådte formelt i kraft i EU 23. mai 2012. Bestemmelsene i forordningen skal imidlertid først gjelde fra 1. februar 2014. Ettersom vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ikke kommer til anvendelse før 1. juni 2013, og av hensyn til brukervennlighet, er det satt inn en ekstra kolonne som viser tidspunktet som bestemmelsen skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener at det viktig for både virksomhetene og forbrukerne at den helsemessige risikoen reduseres. Rettsakten medfører at virksomhetene må endre dagens bruk, men fordi overgangstiden er såpass lang antas det at endringen ikke innebærer økonomiske og andre konsekvenser av betydning for virksomhetene. Endringen som medfører redusert eksponering for aluminium, vil ha en overvekt av positive konsekvenser for forbrukerene, myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 3. mai 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2012
Anvendelsesdato i EU
24.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 104-128
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0380
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro