Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2008 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak fra forflytningsforbudet i direktiv 2005/75/EF når det gjelder drektige dyr

Commission Regulation (EC) No 384/2008 of 29 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting pregnant animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, endrer bluetongueforordningen (EF) nr. 1266/2007) om kontroll med, overvåkning av og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Ny kunnskap om sannsynlig overføring av smitte transplacentalt, dvs fra mordyr til foster, medførte nødvendig revurdering av reglene. Utkastet endrer forordningen i Vedlegg III (vedlegg III angir krav når det gjelder unntak fra forflytningsforbudet som gjelder for dyr, sæd, egg og embryo ut fra restriksjonssonene) slik at kravene til drektige dyr blir strengere.

Merknader
Rettsakten krever endring i "forskrift 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue". Sistnevnte forskrift implementerer forordning (EF) nr. 1266/2007. Utkastet til endringsforskrift ble sendt på høring 18.07.08, jf vedlegg. Mottatt høringsuttalelse fra næringen støtter forslaget. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten er gjennomført med forskriftsendring 03.06.2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Rettsakten ble også vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon som utkast til rettsakt (SANCO-dokument nr: SANCO/10273/2007R2) den 17.06.09.

Utkastet ble sendt til sentrale interessenter i næringen og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av møtet i SCFCAH.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. For Norges del er det en dyrehelsemessig fordel at kravene til forflytning av drektige dyr skjerpes.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er vurdert i EØS/EFTA-landene.

Den 26.02.2009 ble rettsakten, pga. blåtungesituasjonen i Norge, tatt inn i norsk regelverk på nasjonalt grunnlag, selv om rettsakten ikke var gått gjennom EØS-komitéen. Rettsakten ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009, og innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.2, Nr. 40.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2008
Anvendelsesdato i EU
03.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 7-8
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2009
Anvendes fra i Norge
26.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0384
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro