Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/824 av 21. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 820/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/824 of 21 May 2021 amending Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 820/2011 as regards the conditions of approval of the active substance terbuthylazine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2021)

Sammendrag av innhold
Terbutylazin er gjennom forordning (EU) nr. 820/2011 tidligere godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmidler. Ved den opprinnelige godkjenningen ble det satt som vilkår at det innen en gitt frist skulle fremlegges ytterligere opplysninger om stoffet, bl.a. om enkelte metabolitters effekt på grunnvann. Disse opplysningene er framlagt og nå vurdert. Det vurderes at det foreligger en risiko for en uheldig effekt på grunnvann dersom plantevernmidler med dette stoffet brukes årlig opp mot den maksimalt tillatte dose.

Denne endringsforordnigen setter derfor som vilkår at plantevernmidler med terbutylazin som aktivt stoff, kun skal brukes inntil hvert tredje år på samme areal. I tillegg er det satt strengere krav til maskimalt innhold av to urenheter, propazin og simazin, ved den tekniske produksjonen av terbutylazin.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Terbutylazin inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bruk som ugrasmiddel i mais og sorghum.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.05.2021
Anvendelsesdato i EU
14.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0824
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro