Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1174 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing difenacoum referred by Spain in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2016)

Sammendrag av innhold
Artikkel 36 i biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) gjelder henvisning av uløste innsigelser til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av et biocidprodukt under produkttypen rottegift og som inneholder det aktive stoffet difenakum som flytende form. De uløste motsetningene henvist til Kommisjonen dreier seg blant annet om hvor effektivt det aktuelle produktet er mot rotter og mus (i land med fuktig klima). Videre er risiko for brukernes helse knyttet til rengjøring av åtestasjoner også et diskusjonstema.

Kommisjonsvedtak (EU) 2016/1174 sier at det spesifikke biocidproduktet oppfyller betingelsene i henhold til artikkel 19 (1,b,iv) i biocidforordningen. Gitt risiko for spruting/søl bør krav om risikobegrensende tiltak inkluderes i godkjenningen. Produktet bør kun benyttes av profesjonelle brukere og de bør bruke beskyttelseshansker. For å unngå unødig plastavfall fjernes kravet i produktgodkjenningen om å levere produktet og roll-on beholder sammen med åtestasjon som en enkelt innretning og å kassere åtestasjonen som en del av hele innretningen. Videre skal det spesifiseres at åtestasjonen skal festes til underlaget, og at tilsølte åtestasjoner skal leveres som farlig avfall.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 22. juni 2016. Rettsakten ble vedtatt 15. juli og publisert i OJ 19. juli 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3. desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2016
Anvendelsesdato i EU
08.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 256-258
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2016
Anvendes fra i Norge
03.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro