Vilkår for godkjenning av sulfurylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/270 av 16. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet sulfurylfluorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/270 of 16 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance sulfuryl fluoride

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2017)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet sulfonylfluorid er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel (fumicid), og står på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Sulfonylfluorid er også godkjent som biocid, og godkjenningen som biocid er nå oppe til revurdering. Det er ansett som hensiktsmessig at vilkårene for både fumicid- og biocidgodkjenningen blir koordinert, og forordningen justerer derfor vilkårene for sulfonylfluorid som fumicid. Tilvirker må med dette legge fram overvåkingsdata for gjennomsnittskonsentrasjonen av sulfonylfluorid i troposfæren hvert femte år fom. 2017. Hensikten er å dokumentere at konsentrasjonen er i likevekt. Videre endres grensene for restmengder i næringsmidler og fôrvarer som har vært oppbevart i lokaler der stoffet er brukt.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet ble opprinnelig vurdert etter EUs tidligere regelverk, og denne forordningen innebærer ingen full revurdering som fumicid. Stoffet står derfor fortsatt oppført på vedlegg A i forordning (EU) nr. 540/2011, men med endrede vilkår. Forøvrig har EU et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preparat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. Stoffet er ikke på markedet i Norge, og endringene vil dermed ikke ha konsekvenser for norske aktører. Ved en eventuell godkjenning i Norge vil kravene vedrørende overvåkning av troposfæriske konsentrasjoner fortsatt kun påhvile tilvirkeren av det aktive stoffet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet brukes som fumigant (plantevernmiddel i gassform).

Stoffet er ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 200-202
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro